ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50220000-3390

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวพรทิพย์ จันทร์กระจ่าง โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชน

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เกษตรกร ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการแผนการพัฒนาการเกษตรตรงความต้องการของเกษตรกร 2.2 เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แก่ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงหนองแขม และแขวงหนองค้างพลู จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย 3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3.2 สนับสนุนค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเครื่องใช้สำนักงานแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3.3 จัดกิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการสนับสนุน วัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการสาธิตด้านวิชาการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงพื้นที่เกษตรเพื่อสอบถามปัญหาในระหว่าง พรก.ฉุกเฉิน และการลงทะเบียนของเกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดหาวัสดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ของกิจกรรมตามศูนย์ถ่ายทอดฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมประจำเดือนเกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการประชุมเกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมวัสดุเพื่อให้เกษตรกรในไปใช้ในการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมของเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดหาวัสดเพื่อทำการจัดซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ รายละเอียดการดำเนินงานโครงการขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0890

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อย : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อย : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **