ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ : 50220000-3392

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมณีนุช มณีศาสตร์ โทร 7321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้าน จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอพยพหลั่งไหลจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ส่งผลกระทบถึงรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีอยู่อย่างจำกัด ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมุ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

50220500/50220500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการบังคับภาษีค้างชำระ 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม 2. สามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ได้ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส.6,ภ.ด.ส.7,ภ.ด.ส.8) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีจำนวน 10,054 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,054 ราย ส่งหนังสือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. ขาดอัตรากำลัง 1 อัตรา คือ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กรมที่ดินให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 3. มีปริมาณจดหมายตีกลับจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีผู้รับจดหมาย 4. ระบบยังไม่สามารถคำนวณค่าภาษีที่มีความซับซ้อนได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ภ.ด.ส.6,ภ.ด.ส.7,ภ.ด.ส.8) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีจำนวน 10,054 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,054 ราย ส่งหนังสือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. ขาดอัตรากำลัง 1 อัตรา คือ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กรมที่ดินให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 3. มีปริมาณจดหมายตีกลับจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีผู้รับจดหมาย 4. ระบบยังไม่สามารถคำนวณค่าภาษีที่มีความซับซ้อนได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-20)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2663 (ภ.ด.ส.6,ภ.ด.ส.7,ภ.ด.ส.8) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีจำนวน 10,054 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,054 ราย ส่งหนังสือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็น 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. ขาดอัตรากำลัง 1 อัตรา คือ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. กรมที่ดินให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 3. มีปริมาณจดหมายตีกลับจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีผู้รับจดหมาย 4. ระบบยังไม่สามารถคำนวณค่าภาษีที่มีความซับซ้อนได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดไว้หน้าสำนักงานเขต และจัดส่งให้ผู้รับประเมินทางไปรษณีย์ - รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ - เตรียมแจ้งการประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดไว้หน้าสำนักงานเขต และจัดส่งให้ผู้รับประเมินทางไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้ ประกอบกับกฎหมายรองยังออกไม่ครบ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและชัดเจนในการประเมินภาษี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :- มีการเปลี่ยนระบบในการบันทึกข้อมูลหลายครั้ง ทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงานซ้ำ - กฎกระทรวงอยู่ระหว่างพิจารณา ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :กฎหมายยังออกไม่ครบถ้วน ทำให้การปฏิบัติงานต้องมีการแก้ไข

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ เจ้าหน้าที่และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ระบบที่ใช้ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การลงข้อมูลมีการแก้ไขบ่อยครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมจัดส่งให้ผู้เสียภาษี
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งการประมเินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือนพฤษภาคม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:แจ้งรายการภาษีค้างให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนมิถุนายน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน ดำเนินการแจ้งเตือนก่อนดำเนินการบังคับทางปกครอง
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 8
:ผว. กทม. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **