ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50220000-3395

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางภคมาศก์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หากเด็กและเยาวชน ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับ การพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ จะทำให้ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ จึงได้มีการปรับแนวคิดใหม่ที่เน้นพัฒนาประเทศแบบองค์รวม โดยการพัฒนาอย่างมีสมดุล มีเหตุผล อย่างพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก และเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับ ห้องสมุด คือ ขุมคลังทางปัญญาและเป็นสัญลักษณ์การใฝ่รู้ของสังคม ห้องสมุดที่ดีต้องสามารถ ตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มากที่สุด ในการหาความรู้เชิงวิชาการ ติดตามข่าวสาร ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัย ควรต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างกิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิดเลือกสรรสารสนเทศที่เหมาะแก่การนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองแขม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มาใช้บริการอ่านหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านหนังสือมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ให้ประชาชนได้ทุกวัย

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า 2.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก 2.3 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.4 เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บริเวณบ้านหนังสือทั้ง ๘ แห่ง จำนวน ๑๖ ครั้ง ๆละ ๖๐ คน เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จะสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตามความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-25)

100.00

25/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-31)

65.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 9-12 เมื่อวันที่ 18-19, 25-26 มกราคม 2563 แล้ว และเตรียมจัดกิจกรรมในครั้งที่ 13-16 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 9-16 ระหว่าวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรม รอบที่ 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1-8 (30 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **