ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50220000-3396

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางภคมาศก์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีบุคลากรผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ และสืบทอดจำนวนมากมายที่ไม่ได้นำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และนับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุ เหล่านี้มีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะนำ ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขมขึ้น เพื่อค้นหา และคัดเลือก รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อันประสบการณ์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคม ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม ๒.๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่ภูมิปัญญาความรู้ และประสบการณ์ ๒.๓ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และสืบต่อได้ เป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ เชิงปริมาณ สรรหา คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุหนองแขมประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ภูมิปัญญา จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป้าหมายจำนวน ๓๐ คน ๓.๒ เชิงคุณภาพ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้รับการเผยแพร่ ความรู้และประสบการณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผ่านสื่อประชาสัมพันธุ์ของการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอชื่อภูมิปัญญาให้กับทางสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระหว่างการงดประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ แต่งดการจัดกิจกรรมไว้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การงดการรวมตัวชองประชานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ภูมิปัญญาแล้ัว และเตรียมจัดข้อมูลของภูมิปัญญาเพื่อทำการเผยแพร่ในวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหาภูมิปัญญาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สรรหา คัดเลือก ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ๑ ภูมิปัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:.เสนอชื่อภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ สำนักพัฒนาสังคม
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3396

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3396

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0884

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **