ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50220000-3397

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางภคมาศก์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านอารยธรรมมาทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นความผูกพันต่อการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติ อย่างชาญฉลาดในแต่ละท้องถิ่น นับเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มี นโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานใช้วัฒนธรรม ประเพณี เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนในพื้นที่ สำนักงานเขตหนองแขม ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดกิจกรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตหนองแขม เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในวันสำคัญประจำปี

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ๒.๒ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ๒.๓ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๖ กิจกรรม ๓.๑ กิจกรรมวันลอยกระทง ใช้เวลา ๑ วัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมในพื้นที่เขต หนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2๐๐ คน ๓.๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ใช้เวลา ๑ วัน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตหนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ๓.๓ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ใช้เวลา ๑ วัน เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน ๓.๔ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย ๙ วัด ใช้เวลา ๑ วัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดใน พื้นที่เขตหนองแขม และเขตใกล้เคียง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน ๓.๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เวลา ๑ วัน เดือนกรกฎาคม๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตหนองแขม ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ๓.๖ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้เวลา ๑ วัน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตหนองแขม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมปัญหาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-29)

92.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การขออนุมัติเงินประจำงวดในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเตรียมการขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการงดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถจัดชึึ้นได้ ต้องยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับลดการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-28)

55.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 2 แล้ว และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอเงินประจำงวด 2 เพื่อจัดกิจกรรมในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมจัดงานวันลอยกระทง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย ๙ วัด
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:จัดรายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0888

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **