ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50220000-3398

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ ครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาจึงต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรกลุ่มนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งซึ่งใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร คือ การจัดประชุม สัมมนา ซึ่งผู้บริหารและวิทยากรจะให้คำแนะนำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าสัมมนาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังได้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนกันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการศึกษา จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาครูในสังกัด จำนวนประมาณ 420 คน

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักถึงภารกิจของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและได้รับการบำรุงขวัญ กำลังใจ ในการที่จะพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เจริญยิ่งขึ้น 2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย 3. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งได้มีโอกาสใกล้ชิด คุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ให้ผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม จำนวนประมาณ 420 คน เข้ารับการประชุมสัมมนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และหนังสือ ที่ กท 6107/482 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-31)

1.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนัดจัดประชุมในวันที่ 12 พ.ค.63 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-12-30)

1.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือผู้บริหารเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าประชุมฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดประชุม ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองแขม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **