ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50220000-3401

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตกำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ ในการนี้ ศูนย์วิชาการเขต ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองแขมได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามาเป็นระยะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยทดลองใช้แต่ละช่วงชั้นและปรับปรุงพัฒนามาเป็นลำดับ จากการติดตามผลและประเมินภาพรวมของการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต พบว่าการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตยังไม่บรรลุเป้าหมายและทั่วถึงทุกศูนย์วิชาการเขต ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ คือการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เชิงคุณภาพ สำนักการศึกษาเห็นว่าควรที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตทุกแห่งเพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ และมีการกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตหนองแขมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์วิชาการเขตหนองแขมให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกัน 3. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานครดียิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตหนองแขม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ศูนย์วิชาการเขต

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตหนองแขม และข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ปีละ 1 ครั้ง ด้านคุณภาพ 1. ศูนย์วิชาการเขตหนองแขม สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตหนองแขมให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา 2. สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ จะได้ใกล้เคียงกันด้วย 3. สามารถกระจายอำนาจในการบริหารการดำเนินการจัดการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และหนังสือ ที่ กท 6107/482 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-31)

1.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-12-30)

1.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือผู้บริหารเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าอบรมฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรม ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตหนองแขม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **