ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50220000-3402

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมีหลักการให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนทำการเกษตรผักปลอดสารพิษ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เพื่อนำผลผลิตส่งเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อฝึกทักษะด้านการเกษตรปลอดสารพิษให้กับนักเรียน 2 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 4 เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ - ครูและนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนประชาบำรุง - บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ 2 ด้านคุณภาพ – ได้ผักปลอดสารพิษเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน - นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ - สภาพแวดล้อมโรงเรียนดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และเมล็ดพันธ์ผัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **