ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตรวจพื้นที่เสี่ยง : 50220000-3416

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอกชัย ไกรสีทา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทั่งการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมบางส่วน และที่พักอาศัยซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตหนองแขม 2 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองหรือผู้อื่น 4 เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความรู้สึกและทัศนคติของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

1 ป้องกันและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในบริเวณที่ซอยเปลี่ยวหรือขาดแสงสว่าง ชุมชนบริเวณสะพานลอย 2 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด 3 จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 4 จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ในรอบเดือนกันยายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เดือนสิงหาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนมิถุนายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนพฤษภาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนเมษายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนมีนาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน กุมภาพันธ์...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 754 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 348 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนมกราคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ในรอบเดือนธัววาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนพฤศจิกายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-27)

5.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนพฤศจิกายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจโครงการพื้นที่ปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-11
สิ้นสุด :2019-10-11
ขั้นตอน 3
:ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-26
สิ้นสุด :2019-10-26
ขั้นตอน 4
:เริ่มปฏิบัติงานจนสำเร็จ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0876

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **