ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย : 50220000-3417

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ในการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยลง โดยให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินโครงการดังกล่าว

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด - เพื่อรณรงค์ชักชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกเพื่อลดปริมาณมูลฝอยตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 3.โรงเรียนเอกชน 4. วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5.ห้างสรรพสินค้า 6.ธนาคาร 7.โรงแรม 8.มินิมาร์ท 9.ตลาด 10.สถานพยาบาล 11.วัดและศาสนสถาน 12.ชุมชน 13.หมู่บ้านจัดสรร 14.อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชมเดือน 2 และชุมชนจันทร์ทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีปัญหาอุปสรรค - เป้าหมายดำเนินการ 25 แห่ง ดำเนินการได้ 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 132

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน และชุมชนหมู่บ้านกานดา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านอรุณทอง 4, หมู่บ้านศุภวรรณ 4

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร หมู่บ้านบุษรา หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านนิสา (เฟส 2) และ หมู่บ้านเจริญศักดิ์นิเวศน์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนการค้าหนองแขม 2. ชุมชนเอี่ยมวุฒิ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกำนันวิจิตร ชุมชนกองขยะหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม และชุมชนหมู่ 4 หนองค้างพลู

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหรรษา 79 2.ชุมชนจิตรณรงค์ 3.ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ 4. ชุมชนดวงเดือน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-28)

30.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหรรษาร่วมใจ ชุมชนซอยสถิตย์ ชุมชนหรรษามาเจริญ ชุมชนสร้อยมาลา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนพุดตาน ชุมชนหมู่บ้านกานดา หมู่บ้านชวนชื่น หมู่บ้านเพชรทวีสุข

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา ชุมชนเปรมปรีด์ ชุมชนนาคสถาพร 1

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมสถิติปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และภาชนะในการคัดแยกก่อนนำทิ้ง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0892

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **