ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด : 50220000-3419

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ตามที่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตหนองแขมจึงจัดกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เช่น กิ่งไม้ใบไม้นำมาบดย่อยหมักทำปุ๋ย เศษผัก เปลือกผลไม้ นำมาทำนำหมักชีวภาพ และหากมีปริมาณมากนำส่งโรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม เพื่อย่อยสลายทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ย ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย แล้วยังนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก สอดคล้องกับหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) อันเป็นแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด 2. นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยโดยการผสมเศษอาหาร 3. ลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย 4. เพื่อได้รับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. นำมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กิ่งไม้ใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. นำปุ๋ยที่เกิดจากการหมักกิ่งไม้ใบ้ไม้มาใช้ประโยชน์แทนการใช้ดิน 3. นำมาเพาะชำต้นไม้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 380 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี - เป้าหมาย 4,695.33 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 6,330 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 134.81

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 126.00 (2020-08-31)

126.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 490 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 116.00 (2020-07-30)

116.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 550 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 104.00 (2020-06-29)

104.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 530 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-31)

90.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 540 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 520 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 560 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-02-27)

58.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 570 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-01-30)

46.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 580 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.29 (2019-12-28)

34.29

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 560 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 530 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ โดยทำการบดย่อยใช้ประโยชน์ในพื้นที่และส่งโรงงานหมักปุ๋ย ได้ปริมาณ 520 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ส่งโรงงานหมักปุ๋ย และตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์และนำกิ่งไม้ใบไม้มาบดย่อยใช้ประโยชน์ในพื้นที่และส่งโรงานบดย่อยหนองแขมเพื่อหมักปุ๋ยอินทรีย์
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมสถิติปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0892

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **