ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50220000-3420

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดวงเดือน กิตติประภาส 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ เผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมา แปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัดเป็นการเพิ่มศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ และประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ลดปริมาณขยะเศษอาหารในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ส่งเสริมตามโครงกาค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตรวจติดตาม และสนับสนุนชุมชนตลาดหนองแขมในการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยกากกาแฟ ปุ๋ยฮอร์โมนนมสด และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-25)

95.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิ. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 9 มิย. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนตลาดหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 11 มิย. 63 ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ชุมชนตลาดหนองแขม พร้อมทั้งแจกน้ำหมักให้กับประชาชน สนับสนุนถังหมักจำนวน 1 ใบ และกากน้ำตาลจำนวน 1 แกลลอน วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตรวจเยี่ยมการทำน้ำหมักขยะหอมวัดทองเนียม

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-29)

90.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาด COVIT-19 รัฐบาลมีนโยบายให้งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-30)

90.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 เมษายน 2563 นำนำหมักชีวภาพเทลงคลองราษฎร์เจริญสุข จำนวน 300 ลิตร เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำ ในโครงการ พลิกฟื้นคืนคลองราษฎร์เจริญสุข พร้อมทำจัดกิจกรรม Big Cleaning

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ และสาธิตการมาทำน้ำหมักชีวภาพ ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแจกจ่ายถังหมักพร้อมกากน้ำตาลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนี้ -วันที่ 5 กพ. 63 สน.หนองแขม มีการสาธิตและแจกจ่ายน้ำหมักฯ พร้อมมอบถังหมัก -วันที่ 7 กพ. 63 นำน้ำหมักฯ มาล้างห้องน้ำและเทลงชักโครกในสำนักงานเขตหนองแขม -วันที่ 21 กพ. 63 กิจกรรมพลิกฟื้นคืนคลองราษฎร์เจริญสุข มีการสาธิตและแจกจ่ายน้ำหมักฯ ให้กับประชาชน และนำน้ำหมักฯ เทลงคลองราษฎร์เจริญสุข -วันที่ 23 กพ. 63 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านนวัตรกรรม ณ โรงเรียนจันทศิริวิทยา มีการสาธิตและแจกจ่ายน้ำหมักฯ ให้กับประชาชน -วันที่ 24 กพ. 63 โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลฯ มีการสาธิตน้ำหมักฯ พร้อมมอบถังหมัก -วันที่ 25 กพ. 63 โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดอุดมรังสีฯ มีการสาธิตน้ำหมักฯ พร้อมมอบถังหมัก -วันที่ 27 กพ. 63 โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ มีการสาธิตน้ำหมักฯ พร้อมมอบถังหมัก -วันที่ 26 กพ. 63 ชุมชนหรรษา 79 มีการสาธิตและแจกจ่ายน้ำหมักฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-29)

55.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เข้าเยี่ยมโรงเรียนจันทศิริวิทยาเพื่อแนะนำการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการใช้หลัก 3 ช. มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ แนะนำให้แปรรูปจากเศษอาหารภายในโรงครัวนำมาทำน้ำหมักขยะหอม และใบไม้ในโรงเรียนทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง เพื่อใช้ภายในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอม ให้แก่ อปพร.เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรม Small Cleaning Day โดยมีการนำน้ำหมักขยะหอมเทลงคลองราษฎร์เจริญสุข เพื่อบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และเทน้ำหมักขยะหอมลงสู่แหล่ งน้ำ คลองหมื่นแชม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เข้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมอบวัสดุอุปกรณ์ต่ง ๆ ให้กับชุมชนฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:อบรมให้ความรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำขยะหอมหรือน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนผู้สนใจ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0892

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **