ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50220000-3422

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำทิ้ง และสำนักงานเขตเก็บรวบรวมส่งสำนักสิ่งแวดล้อมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย 2. เพื่อเผยแพร่ รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 160 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี - เป้าหมาย 18,290 กิโลกรัม ดำเนินการได้ 19,280 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 105.41

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 104.00 (2020-08-31)

104.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 190 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-07-30)

98.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 790 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-06-29)

94.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 1,090 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-05-31)

88.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-04-29)

83.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 1,180 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-03-30)

77.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์จากบ้านเรือน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 2,910 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-02-27)

62.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ จากบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา สถานพยาบาล ได้ปริมาณ 2,970 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-01-30)

47.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งสเริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ได้ปริมาณ 1,450 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.46 (2019-12-28)

39.46

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็คทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 1,470 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.76 (2019-11-29)

31.76

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ได้ปริมาณ 2,910 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลคทรอนิกส์ ได้จำนวน 3,160 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และสถานีบริการน้ำมัน ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำทิ้ง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สนับสนุนภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเก็บมูลฝอยตามกลุ่มเป้าหมาย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมสถิติปริมาณมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
39.46

100 / 100
2
77.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **