ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50220000-3423

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศราวุฒิ จิวเจริญวัฒนา 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่ของเขตหนองแขมได้มีการปรับปรุงถนน และซอยต่างๆ ทำให้พื้นที่สีเขียวได้หายไปและหลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลับมาดังเดิม

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการปับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่เขตหนองแขมให้สวยงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 2.เพื่อเป็นการบำรุง ดูแล ปรับเปลี่ยนต้นไม้เดิมที่ทรุดโทรม และตายลงไปแล้ว ให้สวยงาม 3.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และสวยงาม สบายตาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนสายต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อความสวยงามของถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสวนหย่อมในพื้นที่เขตหนองแขม ให้สวยงามยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-31)

85.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดแรก และเตรียมพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้ตามแผนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-31)

65.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งต้นไม้และวัสดุปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินงวดและลงระบบประกาศหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-30)

50.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การได้รับอนุมัติโครงการและจัดทำรายละเอียดรายการต้นไม้และวัสดุปลูก เพื่อประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-29)

40.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายละเอียดโครงการและต้นไม้และวัสดุปลูก เพื่อเตรียมทำการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การเสนอโครงการ เสนอขออนุใัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบ เขียนแผนผังการปลูกฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ส่งต้นไม้ วัสดุปลูกฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ปลูกต้นไม้ตามแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับ-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0880

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **