ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม : 50220000-3427

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดวงเดือน กิตติประภาส 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะ ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและประเภทของมูลฝอย อันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการจัดการมูลฝอยให้แก่กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบมูลฝอยที่ เกิดขึ้น นอกจากนี้ การกำจัดโดยวิธีการฝังกลบมักจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นับเป็นปัญหา ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จำเป็นต้องยึดหลักตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM) เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนในชุนชนต้องร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง 2. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่ 3. เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะที่คำนึงถึงประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรในการผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไป

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในชุมชนนำร่อง 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำร่องเป็นชุมชนปลอดขยะ 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เข้าร่วมประกวดจังหวัดปลอดขยะต้นแบบ (Zero Waste Provinces) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม จำนวน 3 ชุมชน และได้รับรางวัลระดับจังหวัดทั้ง 3 ชุมชน ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิย. 63 รณรงค์่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3ช. ชุมชนตลาดศูนย์การค้า วันที่ 9 มิย. 63 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. ชุมชนตลาดหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาด COVIT-19 รัฐบาลมีนโยบายให้งดการทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-30)

85.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 29 เมษายน 2563 ให้รณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาด 79 ร่วมคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจากน้ำผลไม้ปั่น และร้านน้ำส้มคั้นคัดแยกเปลือกผลไม้เพื่อมอบให้เขตนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ตามหลัก 3ช. การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนรักเจริญ ชุมชนวัดวงษ์ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ชุมชนชายคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ให้กับนักเรียน ประชาชนและเจ้าหน้าของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ -วันที่ 5 กพ. 63 สน.หนองแขม -วันที่ 21 กพ. 63 กิจกรรมพลิกฟื้นคืนคลองราษฎร์เจริญสุข ฯ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี -วันที่ 23 กพ. 63 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านนวัตรกรรม ณ โรงเรียนจันทศิริวิทยา -วันที่ 24 กพ. 63 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-29)

65.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เข้าเยี่ยมโรงเรียนจันทศิริวิทยาเพื่อแนะนำการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการใช้หลัก 3 ช. มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ และมอบถังขยะ 4 ประเภท และถังขยะพิษ โดยทางโรงเรียนตั้งจุดรับขยะพิษจากผู้ปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3ข. แก่ผู้เข้าอบรม อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 28 พย. 62 จัดกิจกรรม Small Cleaning Day โดยมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช. และรณรงค์การงดใช้งดรับถุงพลาสติกและโฬม ภายในชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม และวันที่ 29 พย. 62 จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3ช. และรณรงค์การงดใช้งดรับถุงพลาสติกและโฬม ภายในซอยเพชรเกษม 110

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ให้ความรู้ประชาชนในการจัดการมูลฝอยตามกลุ่มเป้าหมาย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0892

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

0 / 0
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **