ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน : 50220000-3432

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอกชัย ไกรสีทา 024216400

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีการับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดจราจรหน้าโรงเรียน และบริเวณที่จราจรเร่งด่วน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป 1. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดจราจรหน้าโรงเรียน และบริเวณที่จราจรเร่งด่วน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยด้านจราจร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด หรือไม่น้อยกว่า 250 ครั้ง/ปี/จุด ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนประชาบำรุง 2. หน้าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3. หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล 4. หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ 5. หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือนกันยายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 44 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 220 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน สิงหาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน กรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ในรอบเดือน มิถุนายน อยู่ระหว่างปิดการเรียน (โรคระบาด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน พฤษภาคม อยู่ระหว่างปิดการเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน เมษายน อยู่ระหว่างปิดการเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน มีนาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 10 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 50 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 34 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 170 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน มกราคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 42 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 210 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในรอบเดือน ธันวาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 36 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 180 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-27)

5.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในรอบเดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีผลการดำเนินงาน(ร.ร.อยู่ระหว่างปิดเทอม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-11
สิ้นสุด :2019-10-11
ขั้นตอน 3
:ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:เริ่มปฏิบัติงานจนสำเร็จ
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **