ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50230000-3340

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวรวิวรรณ แย้มชื่น โทร. 5828

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต ในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในการกำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ สำนักงานเขตบางขุนเทียนเห็นควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันโดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ และมีการกำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับนโยบายด้านการศึกษาประจำปี แนวทางและวิธีการสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้จากการสัมมนาไปจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 774 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน รวมจำนวน 786 คน 2.ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและนำผลการอบรมสัมมนามาเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมสถานที่และผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **