ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน : 50230000-3344

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสนทวรรณ โพธิกุล โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ภาษาจีนเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้รับความสนใจในการศึกษา เล่าเรียน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ในการแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียนราชมนตรี โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนวัดแสมดำ โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้พอสมควร

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-25)

60.00

25/1/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-23)

55.00

23/12/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว ประกาศรับสมัครครูและดำเนินการสอบคัดเลือกครูแล้ว อยู่ระหว่างครูเข้าไปสอนในโรงเรียนในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศรับสมัครครู
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสอบคัดเลือกครู
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **