ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน : 50230000-3344

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสนทวรรณ โพธิกุล โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ภาษาจีนเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้รับความสนใจในการศึกษา เล่าเรียน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ในการแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียนราชมนตรี โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนวัดแสมดำ โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้พอสมควร

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน ดำนเินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2563 และสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/08/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-24)

75.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-25)

60.00

25/1/2563 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-23)

55.00

23/12/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนและอยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว ประกาศรับสมัครครูและดำเนินการสอบคัดเลือกครูแล้ว อยู่ระหว่างครูเข้าไปสอนในโรงเรียนในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศรับสมัครครู
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสอบคัดเลือกครู
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ครูเข้าไปสอนในโรงเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **