ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50230000-3345

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางอิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษา สงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาคน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนพิธี 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1.เป้าหมายด้านปริมาณ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน - ครูผู้ประสานงาน จำนวน 1 คน - คนงานดูแลความสะอาด จำนวน 1 คน 2.เป้าหมายด้านคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวางแผนการจัดสื่อการเรียนรู้ การเตรียมอุปกรณ์ การบริการอาคารสถานที่ การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-25)

65.00

2020-6-25 : เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว และได้ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว และได้ชะลอโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-25)

45.00

25/1/2563 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : นักเรียนได้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-27)

35.00

27/11/2562 : จัดทำตารางเรียน ติดต่อพระวิทยากร และนักเรียนเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำตารางเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตารางการเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อพระวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นักเรียนเรียนพระพุทธศาสนา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **