ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50230000-3347

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางอิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เกษตรปลอดสารพิษ เป็นโครงการในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางขุนเทียนมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผักปลอดสารพิษตลอดจนวิธีการปลูกและบำรุงรักษา รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน 1.2 ครูที่สอนเกษตรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 1.3 คนสวนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 2.ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ 2.2 สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีโรงเรียนตัวอย่างทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรครบวงจร จำนวน 5 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความต้องการพัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนดำเนินการสอนเกษตรปลอดสารพิษให้นักเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **