ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50230000-3348

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวรวิวรรณ แย้มชื่น โทร. 5828

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การเล่นกีฬา เป็นการออกกำลังกายที่จะฝึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ฝึกความเข้มแข็งและอดทนด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปี สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักเล่นกีฬา มีความอดทน รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย จึงจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในระดับสำนักงานเขต เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทส่งเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มเขต

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรง มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการเล่นกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะมีระเบียบวินัย 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด 4 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มสำนักงานเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันประมาณ 700 คน 2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

2020-4-24 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-25)

35.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **