ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50230000-3351

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางอิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ โทร. 5828

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาด มากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในการควบคุม ของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รู้จักความสามัคคี และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในบทบาทของการเป็นผู้นำหมู่ได้ 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดข้อขัดแย้ง 4. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 160 รวม 320 คน ดำเนินการโดยผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน ผู้กำกับยุวกาชาด 40 รวม 80 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน รวมทั้งสิ้น 400 คน 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 1.2 นักเรียนหญิงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน 1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 80 คน 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการลูกเสือและยุวกาชาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

24/07/2563 : ยกเลิกตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 6207/1030 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง โดยอ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ที่ 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

2020-6-25 :ชะลอโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ข้อ 4 โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประขุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

2020-5-27 : ชะลอโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ข้อ 4 โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประขุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประชุมคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **