ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50230000-3353

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสนทวรรน โพธิกุล โทร. 5829

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล เพื่อให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้กำหนดมาตรการหลายประการ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูในสังกัด เขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์, โรงเรียนวัดหัวกระบือ, โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้มเชื่อม-นุกูล), โรงเรียนวัดแสมดำ, โรงเรียนวัดสะแกงาม,โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์, โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์, โรงเรียนวัดบางกระดี่, โรงเรียนวัดกำแพง, โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา), โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนวัดบัวผัน, โรงเรียนวัดกก, โรงเรียนวัดประชาบำรุง, โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด

50230700/50230700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดเขตบางขุนเทียน 2.เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดเขตบางขุนเทียน จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์, โรงเรียนวัดหัวกระบือ, โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้มเชื่อม-นุกูล), โรงเรียนวัดแสมดำ, โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์, โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์, โรงเรียนวัดบางกระดี่, โรงเรียนวัดสะแกงาม,โรงเรียนวัดกำแพง, โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา), โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนวัดบัวผัน, โรงเรียนวัดกก, โรงเรียนวัดประชาบำรุง, โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน สิงหาคม 2563 และกันเงินเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/05/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-25)

55.00

25/1/2563 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : ยามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อนุมัติโครงการ อนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนยามเข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ยามเข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **