ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน : 50230000-3359

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันหลังคามีรอยรั่วของน้ำฝนทำให้ฝ้าเพดานชำรุด เสียหาย บางผนังมีปลอกเข้าทำลาย ประตูหน้าต่างเดิมเสื่อมสภาพและชำรุด เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วเข้าสู่อาคาร ห้องน้ำห้องส้วมเดิมให้สามารถใช้งานได้ดี ถูกสุขลักษณะ จำเป็นต้องปรับปรุงให้อาคารใช้งานได้ดีขึ้น

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานกันการรั่วซึมของน้ำฝน - เพื่อแก้ไขประตูหน้าต่างเดิมป้องกันให้เอกสารและทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วม

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ Bangkok Fast and Clear (ตามแบบเลขที่ ขบท.56/2563) จำนวน 1 รายการ 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน 5 ชั้น (ตามแบบเลขที่ ขบท.57/2563) จำนวน 1 รายการ 3. ปรับปรุงอาคารสนับสนุนค.ส.ล. 2 ชั้น (ตามแบบเลขที่ ขบท.58/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมที่จอดรถ (ตามแบบเลขที่ ขบท.59/2563) จำนวน 1 รายการ 5. พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้วพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา สร้างนั้่งร้าน รื้อห้องน้ำชั้น 1 อาคารเอนประสงค์ ขูดลอกสีเดิมด้านหลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ รายการ/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-24
สิ้นสุด :2019-10-24
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-30
สิ้นสุด :2019-12-30
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้าง ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน
:80%
เริ่มต้น :2019-12-30
สิ้นสุด :2019-12-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **