ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถึงคลองบางขนุน : 50230000-3360

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ถึงคลองบางขนุน ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับมีพื้นที่ชุมชนพักอาศัยเดิมและการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่พักอาศัยใหม่ยังมีสภาพการคมนาคมระบบการระบายน้ำ และสาธารณูปโภคที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอยสาธารณูปโภค

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน 4.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5.ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถึงคลองบางขนุน เพื่อยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม กว้าง 6-7 เมตร เนื้อที่ประมาณ 5,530 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เทคอนกรีตไหล่ทาง งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ติดปัญหาอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค ติดแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง ตามเอกสารหมายเลข 1-2 - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง ตามเอกสารหมายเลข 3-5 - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค์ ตามเอกสารหมายเลข 6 - แผนที่และผังบริเวณ ตามเอกสารหมายเลข 7 ปัจจุบันการประปาว่างท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างอยู่

** ปัญหาของโครงการ :งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ติดปัญหาอุปสรรคแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค ติดแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปานครหลวง - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค์ - แผนที่และผังบริเวณ ปัจจุบันการประปาว่างท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างอยู่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/08/2563 : วางท่อระบายน้ำ เทคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/07/2563 : วางท่อระบายน้ำ เทคอนกรีตวางวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-06-25)

28.00

25/06/2563 : การประปาย้ายท่อประปาชั่วคราวแล้วทำการขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-25)

27.00

25/05/2563 : การประปาย้ายท่อประปาชั่งคราว จะทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ติดประปาย้ายท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-25)

20.00

25/04/2563 : ขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรคท่อประปกีดขวางแวการก่อส้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อ สร้างบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **