ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวี ท่าข้าม 4 ถึงซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5 : 50230000-3362

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยซอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวีท่าข้าม 4 ถึงซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5 ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับมีพื้นที่ชุมชนพักอาศัยเดิมและการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่พักอาศัยใหม่ยังมีสภาพการคมนาคมระบบการระบายน้ำ และสาธารณูปโภคที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอยสาธารณูปโภค

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม 2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน 4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวีท่าข้าม 4 ถึงซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5 เพื่อยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม กว้าง 6-7 เมตร เนื้อที่ประมาณ 7,988 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ติดปัญหาอุปสรรคแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา กีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคติดแนวเสาไฟฟ้า และแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค์ - แผนที่และผังบริเวณ ปัจจุบันการประปาว่างท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ การไฟฟ้ายังย้ายเสาไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ติดปัญหาอุปสรรคแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา กีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคติดแนวเสาไฟฟ้า และแนวท่อประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค์ - แผนที่และผังบริเวณ ปัจจุบันการประปาว่างท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ การไฟฟ้ายังย้ายเสาไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-26)

50.00

26/08/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-29)

40.00

29/07/2563 : สร้างท่อระบายน้ำ บดอัดหินคลุกผิวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-06-25)

38.00

25/06/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขุดวางท่อ บดอัดหินคลุกผิวทาง บดอัดหินคลุไหลทาง สร้างรางวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-25)

37.00

25/05/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขุดวางท่อ 1,615 เมตร บดอัดหินคลุกผิวทาง 2,500 ตร.ม. บดอัดหินคลุกในทาง 800 ตร.ม. สร้างรางวี 320 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-25)

30.00

25/04/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **