ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) : 50230000-3368

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการปรับปรุง ทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน รั้วของโรงเรียนต่ำเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและยากต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนต้องการพัฒนาด้านการกีฬา จึงต้องการก่อสร้างโครงหลังคาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.20/2563) จำนวน 3 แห่ง 2. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.21/2563) จำนวน 4 แห่ง 3. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.22/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.23/2563) จำนวน 1 รายการ 5. ปรับปรุงรั้วโรงเรียน (ตามแบบ ขบท.24/2563) จำนวน 1 รายการ 6. ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนขนาด 24x50 ม. (ตามแบบ ขบท.60/2563) จำนวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ก่อสร้างรั้่ว ฉาบปูนผนังรั้ว ก่ออิฐป้ายชื่อโรงเรียน ทาสีรั้วเดิม รั้วริมคลอง เนื่องจากการก่อสร้างรั้วของโรงเรียนติดปัญหา อุปสรรคในการเข้าดำเนินการเนื่องจากบริเวณโดยรอบ เป็นที่ดินเอกชน ซึงไม่ยินยอมให้ให้ผ่านทาง จึงทำให้ การขนย้ายวัสดุและเข้าทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เสร็จตาม กำหนด จำนวน 1 รายการ ส่วนรายการอื่นดำเนินการ แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 1 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการก่อสร้างรั้วของโรงเรียนติดปัญหา อุปสรรคในการเข้าดำเนินการเนื่องจากบริเวณโดยรอบ เป็นที่ดินเอกชน ซึงไม่ยินยอมให้ให้ผ่านทาง จึงทำให้ การขนย้ายวัสดุและเข้าทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เสร็จตาม กำหนด จำนวน 1 รายการ ส่วนรายการอื่นดำเนินการ แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 1 แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-26)

65.00

26/08/2563 : ปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ ก่อสร้างโครงหลังคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งรั้วไม้เทียม และเทคอนกรีตคานรั้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-29)

40.00

29/07/2563 : - เชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก - ทุบรื้อรั่้วตอกเสาเข็ม - ติดตั้งรั้วไม้เทียมแล้วเสร็จ - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-25)

40.00

25/06/2563 : ปูกระเบื้องห้องน้ำบนอาคารเรีน เดินระบบท่อแล้วเสร็จ เชื่อมประกอบโครงเหล็กหลังคลุมสนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/05/2563 : ก่อสร้างรั้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-25)

25.00

25/04/2563 : เทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ เสริมรั้วริมคลอง เดินระบบท่อของห้องน้ำอาคาร 2,3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางผัง ทุบรื้อพื้น ตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็ม ทุบรื้อห้องน้ำเดิมอาคาร 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-27)

14.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-25)

7.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-20 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-20 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **