ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง : 50230000-3369

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดกำแพง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพห้องน้ำห้องส้วมบนอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ไม่เคยได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน ใช้งานได้ไม่ดี ระบบท่อระบายน้ำรั่วซึม สาภาพอาคารหลังคาน้ำขังปูนแตกร้าว สี่เสื่อมสภาพ อีกทั้งบริเวณโรงอาหารมีพื้นชำรุดหลายแห่งเป็นอันตราย บริเวณสนามกีฬาต้องการปรับปรุงให้เป็นสภาพกีฬาที่ได้มาตรฐาน ทบทวนต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.35/2563) จำนวน 1 รายการ 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.36/2563) จำนวน 1 รายการ 3. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.37/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.38/2563) จำนวน 1 รายการ 5. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.39/2563) จำนวน 1 รายการ 6. ปรับปรุงอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.99/2563) จำนวน 1 รายการ 7. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.100/2563) จำนวน 1 รายการ 8. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.101/2563) จำนวน 1 รายการ 9. ปรับปรุงบริเวณโรงครัว (ตามแบบ ขบท.102/2563) จำนวน 1 รายการ 10.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหลังอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.103/2563) จำนวน 1 รายการ 11. ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.104/2563) จำนวน 1 รายการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/07/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/06/2563 : เทพื้นโรงครัว และทางเดิน ปูกระเบื้องห้องน้ำบนอาคารเรียน, เดินระบบท่อแล้วเสร็จ รื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 3 และ 6 แล้วเสร็จ ทาสีอาคาร 2 และอาาร 6 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-25)

37.00

25/05/2563 : ทำพื้นสนามกีฬา ปรับปรุงห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-25)

35.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างปูพื้นและผนังห้องน้ำ อาคาร 6 ตอกเสาเข็มและปรับระดับพื้นบริเวณโรงอาหาร ขัดล้างและทาสีรองพื้นอาคารเรียน 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับพื้นคานและดาดฟ้าอาคารเรียน 2,3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-02-25)

17.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **