ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา : 50230000-3370

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมหลายอาคาร ได้แก่ห้องน้ำอาคารเรียนระบบท่อชำรุดรั่วซึม ที่ล้างมือบนอาคารใช้งานไม่ได้ บริเวณ โรงอาหารทางเดินไม่ได้ระดับไม่มีหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียน และอาคารหอประชุมมีหลังคาชำรุด ทำให้ฝ้าเพดานและระบบไฟเสียหาย ผ้าม่านมีสภาพเก่าใช้งานหลายปี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโรงเรียน บางขุนเทียนศึกษา

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.30/2563) จำนวน 1 รายการ 2. ปรับปรุงที่ล้างมือบนอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.31/2563) จำนวน 1 รายการ 3. ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.32/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ตามแบบ ขบท.109/2563) จำนวน 1 รายการ 5. ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร (ตามแบบ ขบท.110/2563) จำนวน 1 รายการ 6. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563) จำนวน 1 รายการ 7. ปรับปรุงบริเวณข้างอาคารหอประชุม (ตามแบบขบท.112/2563) จำนวน 1 รายการ รายการครุภัณฑ์ 8. ปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งและบรรจบระบบท่อ 4 เครื่อง 9. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ 10. ติดตั้งผ้าม่าน (ม1) ขนาด 3.65x2.9 ม. จำนวน 26 ชุด 11. ติดตั้งผ้าม่าน (ม2) ขนาด 3.65x2.9 ม. จำนวน 16 ชุด 12. ติดตั้งผ้าม่าน (ม3) ขนาด 10.15x2.9 ม. จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมของห้องน้ำ ปรับปรุงอาคารหอประชุมแล้วเสร็จ ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 แล้วเสร็จ ปรับปรุงบริเวณโรงอาคารแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : - ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำสร้างใหม่แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบไฟ ทาสี ผนังน้ำชั้น 2 อาคาร 1 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำชานพักอาคาร 5 - ติดตั้งโครงหลังคาบริเวณโรงอาหารแล้วเสร็จ - เทพื้นข้างหอประชุมแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 : ทาสีหอประชุมแล้วเสร็จ เทพื้นข้างอาคารหอประชุมแล้วเสร็จ ติดตั้งหลังคาบริเวณโรงอาหาร มุงหลังคาและก่อผนังห้องน้ำอาคาร 5 ปูกระบื้องห้องน้ำ บนชั้น 2 อาคาร 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างโครงหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-25)

45.00

25/04/2563 : ติดตั้งโครงฝ้าเพดานอาคารหอประชุม ผูกเหล็กฐานรากห้องน้ำ เดินระบบท่อห้องน้ำชั้น 2 อาคาร 1 ฉาบช่อมผนัง,ทาสีรองพื้นอาคารประชุม ปรับปรุงที่ล้างมือแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนห้องอาคารหอประชุม ทำระบบกันซึมกันสาด, ซ่อมผนังปูนแตกร้าว ตอกเสาเข็มห้องน้ำ สกัดกระเบื้องที่ล้างมือเดิม 2 แห่ง ทุบรื้อผนังห้องน้ำเดิม ชั้น 2 อาคาร 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-02-25)

17.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตีรยมวัสดุเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **