ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา : 50230000-3370

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมหลายอาคาร ได้แก่ห้องน้ำอาคารเรียนระบบท่อชำรุดรั่วซึม ที่ล้างมือบนอาคารใช้งานไม่ได้ บริเวณ โรงอาหารทางเดินไม่ได้ระดับไม่มีหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียน และอาคารหอประชุมมีหลังคาชำรุด ทำให้ฝ้าเพดานและระบบไฟเสียหาย ผ้าม่านมีสภาพเก่าใช้งานหลายปี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโรงเรียน บางขุนเทียนศึกษา

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.30/2563) จำนวน 1 รายการ 2. ปรับปรุงที่ล้างมือบนอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.31/2563) จำนวน 1 รายการ 3. ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.32/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ตามแบบ ขบท.109/2563) จำนวน 1 รายการ 5. ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร (ตามแบบ ขบท.110/2563) จำนวน 1 รายการ 6. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563) จำนวน 1 รายการ 7. ปรับปรุงบริเวณข้างอาคารหอประชุม (ตามแบบขบท.112/2563) จำนวน 1 รายการ รายการครุภัณฑ์ 8. ปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งและบรรจบระบบท่อ 4 เครื่อง 9. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ 10. ติดตั้งผ้าม่าน (ม1) ขนาด 3.65x2.9 ม. จำนวน 26 ชุด 11. ติดตั้งผ้าม่าน (ม2) ขนาด 3.65x2.9 ม. จำนวน 16 ชุด 12. ติดตั้งผ้าม่าน (ม3) ขนาด 10.15x2.9 ม. จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-30
สิ้นสุด :2020-05-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **