ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ : 50230000-3371

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดหัวกระบือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน อาคารเรียนมีอายุการใช้งานนานจนเกิดการเสี่อมสภาพและชำรุดเสียหาย อาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ ประกอบกับสภาพสนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563) จำนวน 1 หลัง 2. ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ (ตามแบบ ขบท.41/2563) จำนวน 1 รายการ 3. ปรับปรุงห้องน้ำชาย (ตามแบบขบท.76/2563) จำนวน 1 รายการ 4. ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบขบท.77/2563) จำนวน 1 รายการ 5. ก่อสร้างเสาธงชาติ (ตามแบบ ขบท.78/2563) จำนวน 1 แห่ง 6. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.79/2563) จำนวน 1 รายการ 7. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.80/2563) จำนวน 1 รายการ รายการครุภัณฑ์ 8. ปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 4 เครื่อง 9. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมของห้องน้ำ ปรับปรุงอาคาร 1,อาคาร 3 แล้วเสร็จ ก่อสร้างเสาธงแล้วเสร็จ ปรับปรุงบริเวณสนามแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : - สร้างเสาธงชาติแล้วเสร็จ - ทาสีอาคารเรียน 1 แล้วเสร็จ - ทาสีอาคารเรียน 3 แล้วเสร็จ - ปูผนังและกระเบื้องพื้นห้องน้ำที่สร้างใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : ทาสีอาคาร 3 ก่อผนังห้องน้ำ, ฉาบปูนรองพื้น, ห้องน้ำ ทำทรายล้างเสาธงชาติ แล้วเสร็จ รื้อเปลี่ยนหน้าต่างอาคาร 1 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-05-25)

47.00

25/05/2563 : ทาสีอาคาร สร้างห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-25)

45.00

25/04/2563 : ตอกเสาเข็ม, เทฐานรากเสาธงแล้วเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ์,งานหินแกรนิต ห้องน้ำปรับปรุง ผูกเหล็กประกอบแบบส่วนคานคอดิน ขัดล้างผนังพร้อมทาสีอาคารเรียน 3 ชั้น 5,4,3 (40%)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มุงหลังคา, ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิม,ติดตั้งโครงคร่าวช่องระบายอากาศ เชื่อมประกอบแนวตาข่ายที่สนามกีฬา ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อถอนห้องน้ำชายหลังอาคารเรียน 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูป แบบ รายการ คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **