ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ : 50230000-3373

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- โรงเรียนวัดแสมดำเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันโรงเรียนมีสระว่ายน้ำที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2552 สภาพชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ได้แก่ ห้องน้ำห้องส้วม ระบบไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดี อีกทั้งห้องน้ำนักเรียน บริเวณนอกอาคาร หลังอาคารเรียน 3 สภาพเก่าทรุดโทรมระบบประปามีปัญหา สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง ซึ่งไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัยในปัจจุบัน จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงสระว่ายน้ำ (ตามแบบ ขบท.44/2563) จำนวน 1 รายการ 2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนค.ส.ล.ชั้นเดียวบริเวณหลังอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.46/2563) จำนวน 1 รายการ รายการครุภัณฑ์ 3. ปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง 4. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 2 ใบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแ้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-25)

90.00

25/04/2563 : ปูพื้นกระเบื้องและทรายล้างในห้องน้ำแล้วเสร็จ งานหินแกรนิตแล้วเสร็จ ติดตั้งป้ายขออะคลีลิคหน้าห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่สระว่ายน้ำ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ, ติดตั้งอ่าง, สุขภัณฑ์, เคาน์เตอร์ ถมหินคลุก, ทรายและหินบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ปูกระเบื้องพื้นและผันงห้องน้ำ หลังอาคาร 3 ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่าง อุปกรณ์ ประตู ติดตั้งถังเก็บน้ำ ปั้มน้ำ แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำ เดินระบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อปฏิกูล ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ปั้มน้ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง รื้อเปลี่ยนประตูหน้าต่างที่สระว่าน้ำ ถมหินคลุกบริเวณข้างสระว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุม้ติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-25 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **