ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50230000-3375

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอันเกี่ยวกับ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ชำรุด ไม่สามารถใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริหารเขต - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ตอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามที่ได้รับการร้องเรียน และที่สำรวจพบ ได้รับการแก้ไข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : ซ่อมแซมรั้วราวกันตกสะพานคลองสี่บาท แล้วเสร็จ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาทซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1 ซ่อมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : - ซ่อมแซมรั้วราวกันตกสะพานคลองสี่บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองสี่บาท ซอยบางขุนเทียน 11 แยก 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ซ่อมแซมกำแพงกันดินซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-4 หน้าบ้านเลขที่ 10/1 ถึงบ้านเลขที่ 10/14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : 1.ซอยแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามขัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมซอยบางกระดี่ 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6.ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติปาชายเลน ดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : 1.ซอยแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามขัยถึงลำรางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมซอยบางกระดี่ 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมแซมอาคารอเนประสงค์ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6. ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ และชมธรรมขาติป่าชายเลน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/04/2563 : ซ่อมแซมถนนแสมดำ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธรณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณหน้าชุมชนศรีกุมาร อยู่ระหว่างซ่อมแซม ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้และชมธรรมชาติป่าชายเลน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 1-2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 1-4 บริเวณจากปากซอยถึงถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมถนนแสมดำบริเวณ จากคลองสนามชัยถึงลำรางสาธารณะ อยู่ระหว่างซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมซอยบางรกะดี่ 16 บริเวณจากสี่แยกถึงสุดทางสาธารณะ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซมถนแสมดำบริเวณจากลองสนามชัยถึงลำราสาธารณะ ลงใบสั่งจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2563 ซ่อมแซมซอยบางกระดี่ 16 บริเวณจากสีแยกถึงสุดทางสาธารณะ ลงใบสั่งจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 3-4 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-4 บริเวณจากปากซอย ถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ผู้บริหารเขตตรวจพบมาจัดลำดับและดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการจัดจ้าง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานการดำเนินการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **