ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50230000-3375

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอันเกี่ยวกับ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ชำรุด ไม่สามารถใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริหารเขต - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ตอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามที่ได้รับการร้องเรียน และที่สำรวจพบ ได้รับการแก้ไข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-12-25)

14.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมถนนซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 3-4 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมผิวทางซอยเทียนทะเล 19 แยก 2-4 บริเวณจากปากซอย ถึงบ้านเลขที่ 7/7 หมู่ 7 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ รายการ ประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ผู้บริหารเขตตรวจพบมาจัดลำดับและดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการจัดจ้าง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานการดำเนินการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **