ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50230000-3377

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดารณี อุ่นเรือน โทร. 0 2415 0157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบร้อยละ ๑.๙ ๑.๙, ๒.๖, ๒.๕ และ ๒.๑ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๗๐๙.๐ ๖๘๘.๘, ๖๗๘.๑, ๑,๐๑๕.๒ และ ๔๖๗.๒ ตามลำดับ และพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (๑,๗๐๘.๘, ๑,๖๘๕.๖, ๑,๘๓๘.๔ ๑,๑๓๐.๓ และ ๑,๓๕๘.๖ ตามลำดับ) ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการที่ได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

50230400/50230400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง มาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารใน ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร โรงเรียน และซูเปอร์มาร์เก็ต 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการร้องเรียนด้านอาหาร 4. เพื่อประสานความร่วมมือ และร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้แผนยุทธศาสตร์ ประสบความสำเร็จ 5. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 6. เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 7. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการดำเนินการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี โดยได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ 2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ซึ่งร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด24 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร 180 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง มินิมาร์ท 54 แห่ง และโรงเรียน 31 แห่ง 3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย 4. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย 5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 25 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน 16 แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 20 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 28 ตย. ฟอร์มาลีน 19 ตย. สารฟอกขาว 18 ตย. สารกันรา 11ตย. ไอโอดีน - ตย. สีสังเคราะห์ 1 ตย.กรดแร่อิสระ 1 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 83 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 8 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน 16 แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 25 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 61 ตย. ฟอร์มาลีน 29 ตย. สารฟอกขาว 33 ตย. สารกันรา 25ตย. ไอโอดีน - ตย. สีสังเคราะห์ 2 ตย.กรดแร่อิสระ 1 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 118 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/07/2563 : ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 25 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน - แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 30 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 41 ตย. ฟอร์มาลีน 20 ตย. สารฟอกขาว 25 ตย. สารกันรา 21ตย. ไอโอดีน - ตย. สีสังเคราะห์ 4 ตย.กรดแร่อิสระ 5 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 73 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 4 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/06/2563 : ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 20 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน - แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 30 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 19 ตย. ฟอร์มาลีน 11 ตย. สารฟอกขาว 18 ตย. สารกันรา 13ตย. ไอโอดีน - ตย. สีสังเคราะห์ 3 ตย.กรดแร่อิสระ - ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 43 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 7 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 10 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน - แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 54 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 35 ตย. ฟอร์มาลีน 14 ตย. สารฟอกขาว 27 ตย. สารกันรา 27ตย. ไอโอดีน 6 ตย. สีสังเคราะห์ 6 ตย.กรดแร่อิสระ - ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 54 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 3 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 30 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน - แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 25 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 41 ตย. ฟอร์มาลีน 18 ตย. สารฟอกขาว 24 ตย. สารกันรา 19ตย. ไอโอดีน 1 ตย. สีสังเคราะห์ 5 ตย.กรดแร่อิสระ 4 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 65 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 180 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน 13 แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 25 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ - แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร - แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 79 ตย. ฟอร์มาลีน 36 ตย. สารฟอกขาว 32 ตย. สารกันรา 23ตย. ไอโอดีน - ตย. สีสังเคราะห์ 9 ตย.กรดแร่อิสระ 5 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 201 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 11ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 180 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.ตรวจโรงเรียน 31 แห่ง 5.ตรวจมินิมาร์ท 54 แห่ง 6.ตรวจร้านขายของชำ 34 แห่ง 7.ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 10 แห่ง 8.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 31 ตย. ฟอร์มาลีน 14 ตย. สารฟอกขาว 25 ตย. สารกันรา 24ตย. ไอโอดีน 3 ตย. สีสังเคราะห์ 4 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 9.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 111 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 10.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 12 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 7 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต - แห่ง 4.มินิมาร์ท - แห่ง 5.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 27 ตย. ฟอร์มาลีน 15 ตย. สารฟอกขาว 19 ตย. สารกันรา 17 ตย. ไอโอดีน 4 ตย. สีสังเคราะห์ 4 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 6.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 90 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 7.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10 ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 10 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.มินิมาร์ท 10 แห่ง 5.โรงเรียน 3 แห่ง 6.ร้านอาหาร 25 แห่ง 7.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 21 ตย. ฟอร์มาลีน 12 ตย. สารฟอกขาว 22 ตย. สารกันรา 13 ตย. ไอโอดีน 1 ตย. สีสังเคราะห์ 6 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 8.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 42 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 9.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 5ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะร้านอาหารจำนวน 10 แห่ง 2.ออกปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะ ตลาดประเภท 1จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 20 แห่ง 3.ตรวจซูเปอร์มาร์เกต 5 แห่ง 4.มินิมาร์ท 20 แห่ง 5.สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารตรวจสอบหารสารเคมีปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ 39 ตย. ฟอร์มาลีน 17 ตย. สารฟอกขาว 31 ตย. สารกันรา 32 ตย. ไอโอดีน 4 ตย. สีสังเคราะห์ 7 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 6.ตรวจความสะอาดด้วยชุดSI-2 ในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 58 ตย.ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 7.ตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำจำนวน 10ตย. ผลการตรวจผ่านทุกตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมชุดตรวจสอบหาสารเคมี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การรายงานผลเสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:การรายงานผลเสนอสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0783

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.3100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.01

100 / 100
2
33.08

100 / 100
3
33.08

100 / 100
4
97.31

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **