ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน : 50230000-3381

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์สิทธิ์ โคนาโล โทร.5834

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อนำมาตรการต่างๆ ลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้สำนักงานเขตประสานกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่ป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน

50230900/50230900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนเขตบางขุนเทียน มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและร่วมกันระวังภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 3 เพื่อเป็นการประสานงานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน

เป้าหมายของโครงการ

ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ และเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม และพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน คือ พื้นที่เสี่ยงภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : กันยายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด -

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณที่กลับรถหน้าหมู่บ้านบีม๊อตโตถนนกาญจนาภิเษก เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-26)

15.00

26/06/2563 : มิถุนายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : พฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-23)

55.00

23/04/2563 : เมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ธันวาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน) วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 วัน = 36x4 = 144+224 = 368 ครั้ง เฉลี่ยคละ 92 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเกตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พฤศจิกายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2/ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน) วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 19 วัน = 38x4 = 152+72=224 ครั้ง เฉลี่ยคละ 56 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเกตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการและคำสั่งการปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงภัยและกล้อง CCTV จำนวน 17 จุด จุดเสี่ยงด้านความความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด และจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน (อาสาจราจรพาน้องข้ามถนน) วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือานตุลาคม 2562 จำนวน 9 วัน = 18x4 = 72 ครั้ง เฉลี่ยคละ 18 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ กำหนดจุดเสี่ยงภัย และจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและปฏิทินมอบหมายการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-30
สิ้นสุด :2020-09-30
ขั้นตอน 4
:จัดทำสมุดควบคุมการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามบัญชีจุดเสี่ยงภัยที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันในสมุดควบคุมฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บริหาร และสำนักเทศกิจทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุป/รายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3381

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3381

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0782

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **