ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน : 50230000-3382

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์สิทธิ์ โคนาโล โทร.5834

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนในประเทศเข้ามาประกอบอาชีพทุกด้านในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประชากรแฝงจำนวนมาก โดยประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 4.5 ล้านคน เมื่อมีบุคคลเข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก ก็จะต้องจัดการด้านสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยกรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าที่จะต้องดำเนินการในการบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเวลา รวมทั้งดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยมี 50 สำนักงานเขตจะต้องดำเนินการสำรวจ ทางกายภาพ ของพื้นที่บริเวณที่เปลี่ยวเป็นจุดเสี่ยงภัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เป็นพื้นที่เปลี่ยวเสี่ยงภัยต่อไป โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งเอกชน ร่วมมือกันในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) นโยบายปลอดภัย (COMMUITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดทำ โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

50230900/50230900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 4 เพื่อให้ป้องกันอัคคีภัย และป้องกันอาชญากรรม

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และอาคารร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลเพื่อป้องกันอาชญากรรมครบทุกจุด 2 ครั้ง/วัน/จุด และแก้ไขปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณที่เปลี่ยว ดังนี้ 1. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2 2. บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ถึงหน้าหมู่บ้าน คาซ่าพรีเมียม 3. บริเวณสถานีรถไฟการเคหะ ถึงซอยพระรามที่ 2 ที่ 62 4. บริเวณท่าเทียบเรือคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ 5. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหน้าหมู่บ้านบีม๊อตโต ถนนกาญจนาพิเศษ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ท่าเรือข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยเชิงพื้นที่ ตรวจจุดล่อแหลม จุดต้องสงสัยอันน่าจะเกิดเหตุ ที่รกร้าง ตึกร้าง สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ บริเวณมุมอับ มุมมืด ใต้สะพานกลับรถเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/จุด/วัน และตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV วันละ 1 ครั้ง/จุด/วัน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ สถานีรถไฟการเคหะธนบุรี ถึงซอยพระราม 2 ที่ 62 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพาน หน้าหมู่บ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-23)

55.00

23/04/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระราม 2 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ท่าเรือข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ที่กลับรถหน้าหมู่บ้านบีม๊อคโต ถนนกาญจนาภิเษก เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณ สถานีรถไฟการเคหะธนบุรีถึงซอยพระราม 2 ที่ 62 เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน ผลการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณสถานีรถไฟการเคหะถึงซอยพระราม 2 ที่ 62 เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่แขวงการทางแสมดำ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง โดยการตัดแต่งต้นไม้รกรุงรัง ตรวจสภาพไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง บริเวณถนนเลียบทางด่วนกาญจนา หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีถึงหน้าหมู่บ้านคาซ่าพรีเมี่ยม เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง/จุด/เดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการ และคำสั่งการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 5 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง เดือนละ 1ครั้ง/จุด/เดือน รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สำรวจ กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและปฏิทินมอบหมายการปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งและปฏิทินมอบหมายการปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บริหาร และสำนักเทศกิจทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บริหาร และสำนักเทศกิจทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุป/รายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุป/รายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0782

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดความล่อแหลมการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **