ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ : 50230000-3385

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปิี 2560 หารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 = 35,341.10 ตัน เดือนสิงหาคม = 1,903.60 ตัน เดือนกันยายน = 298 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 20.99 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 139.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฏาคม 2563 = 32,275.61 ตัน เดือนกรกฏาคม= 2,008.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 14.38 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 = 30,267.11 ตัน เดือนมิถุนายน= 2,152.3 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 13.49 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 = 28,114 ตัน เดือนพฤษภาคม=1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 = 26,464.81 ตัน เดือนเมษายน=301.6 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.07 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 = 26,163.2 ตัน เดือนมีนาคม=2,053.80 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 14.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 74.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 = 24,109.4 ตัน เดือนกุมภาพันธ์=2,231 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 13.73 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 68.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 = 21,877.80 ตัน เดือนมกราคม=6,706.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.46 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 62.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 = 15,171 ตัน เดือนธันวาคม=6,060.10 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.64 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 9,111.50 ตัน เดือนพฤศจิกายน=5,945.70 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2562 =3,165.80 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0780

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.45

100 / 100
2
16.73

100 / 100
3
20.18

100 / 100
4
19.58

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **