ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50230000-3387

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ใว้ใช้ ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 2.3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของชาติ 2.4 เพื่อแก้ปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด 2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมปริมาณ = 8,603.24 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณ= 833 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 435 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 40.90 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 292.50 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2.40 ตัน เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98 เดือนกันยายน 2563 ปริมาณ= 307.90 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 153 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.40 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 151 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 0.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฏาคม 2563 รวมปริมาณ = 8,918.57 ตัน เดือนกรกฏาคม 2563 ปริมาณ= 463.79 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 159 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.79 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 297 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 15.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 รวมปริมาณ = 7,683.98 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณ= 352.72 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 272 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.72 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 72 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 18.26 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมปริมาณ = 7,331 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณ= 288.95 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 125 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 6.95 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 150 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.70 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 83.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 รวมปริมาณ = 7,042.31 ตัน เดือนเมษายน 2563 ปริมาณ= 125.66 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 64.20 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 25.46 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 35 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 รวมปริมาณ = 6,916.65 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ= 1,639.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 371.50 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 1,191 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 76 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.75 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 78.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 รวมปริมาณ = 5,277.15 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณ=561.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 409.50 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 152 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = - ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.02 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 รวมปริมาณ = 4,715.65 ตัน เดือนมกราคม 2563 ปริมาณ=1,186 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 891 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.60 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 269 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 21 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 10.74 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 53.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รวมปริมาณ = 3,529.05 ตัน เดือนธันวาคม 2562 ปริมาณ=1,300 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 966.80 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 326 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวมปริมาณ = 2,229.05 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ=1,251.65 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 906.15 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 338 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เดือนตุลาคม 2562 = 977.40 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 604 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 360 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 6 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และข้อมูลดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0780

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.45

100 / 100
2
16.73

100 / 100
3
20.18

100 / 100
4
19.58

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **