ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50230000-3388

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ขยะอันตราย จัดเป็นขยะที่ต้องจำเป็นต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การติดไฟง่าย มีสารกัดกร่อน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย.63)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 = 35.81 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 = 4.07 ตัน เดือนกันยายน 2563 = 1.15 ตัน เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 10.47 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 104.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนกรกฏาคม 2563 = 4.47 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฏาคม 2563 = 30.59 ตัน เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 8.94 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมิถุนายน 2563 = 4.640 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 = 37.72 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 11.45 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 76.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนพฤษภาคม 2563 = 1.91 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 = 21.48 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 9.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนเมษายน 2563 = 3.99 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 = 19.57 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 8.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 54.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมีนาคม 2563 = 3.52 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 = 15.58 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 6.54 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 3.50 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 = 12.07 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 5.06 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 33.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมกราคม 2563 = 3.30 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 = 8.57 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 3.60 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนธันวาคม 2562 = 3.50 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 = 5.27 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 2.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 14.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน 2562 = - ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 1.77 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74 ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนตุลาคม 2562 = 1.77 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74 ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0781

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 10.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.48

100 / 100
2
5.06

100 / 100
3
9.01

100 / 100
4
10.47

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **