ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50230000-3388

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ขยะอันตราย จัดเป็นขยะที่ต้องจำเป็นต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การติดไฟง่าย มีสารกัดกร่อน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย.63)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมกราคม 2563 = 3.30 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 = 8.57 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 3.60 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนธันวาคม 2562 = 3.50 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 = 5.27 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 2.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 14.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน 2562 = - ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 1.77 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74 ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนตุลาคม 2562 = 1.77 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74 ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0781

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 1.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.48

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **