ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะวัสดุรีไซเคิล และขยะอันตราย : 50230000-3389

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาให้สภาพแวดล้อมบ้านเรือนของต้นให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย โดยการจัดการมูลฝอยและสิ่งของที่ไม่ต้องการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียงชำรุด ขยะอันตรายหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องฉีดยาฆ่าแมลง และขยะวัสดุที่รีไซเคิลได้ สำนักงานเขตจึงออกให้บริการสนับสนุนจัดเก็บขยะดังกล่าวทุกวันอาทิตย์ของเดือน เป็นการลดปริมาณขยะ และส่งขยะตามประเภทไปจำกัดอย่างถูกวิธี

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาสภาพแวดล้อมของตนเองให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ 2. เพื่อนำขยะตามประเภทไปกำจัดอย่างถูก 3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณมูลฝอยให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ออกให้บริการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ของเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – กันยายน 2563 ปริมาณรวม 48.03 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 1.99 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านพฤษาวิว 1 2. หมู่บ้านพฤษาวิว 2 3. หมู่บ้านสะแกงามวิลล่า 1-2-3 เดือนกันยายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณ 4.78 ตัน ดังนี้ 1. เคหะธนุบรีโครงการ 1 ส่วน 2 2. เคหะธนุบรีโครงการ 1 ส่วน 3 3. เคหะธนุบรีโครงการ 1 ส่วน 4 4. เคหะธนุบรีโครงการ 1 ส่วน 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – กรกฏาคม 2563 ปริมาณรวม 41.26 ตัน เดือนกรกฏาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 3.54 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านอิ่มอัมพร ซอยเทียนทะเล 19 2. หมู่บ้านสินทวี 1 ซอยเทียนทะเล 20 3. หมู่บ้านสินทวี 2 ซอยเทียนทะเล 20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – มิถุนายน 2563 ปริมาณรวม 37.72 ตัน เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 3.10 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านศรันยา 2. หมู่บ้านพิศาล 14 3. หมู่บ้านริช วินเลจ 4. ชุมชนวัดกำแพง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/05/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – เมษายน 2563 ปริมาณรวม 34.62 ตัน เดือนเมษายน 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 2.70 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านประชาสุข 2. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 1 - 5 3. การเคหะฯ ไฟฟ้าอาคาร 6 – 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – มีนาคม 2563 ปริมาณรวม 31.92 ตัน เดือนมีนาคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 7.43 ตัน ดังนี้ 1. หมู่บ้านพระรามสอง 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1 2. การเคหะฯ โครงการ 3 โซน 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณรวม 24.49 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 3 แห่ง ได้ปริมาณ 2.53 ตัน ดังนี้ 1. ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2. ชุมชนโฟร์โมสต์ 3. ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 - มกราคม 2563 ปริมาณรวม 21.96 ตัน เดือนมกราคม 2563 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณ 6.37 ตัน ดังนี้ 1. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 2. บ้านเอื้ออาทร โครงการ 2 3. หมู่บ้านสินทวี ท่าข้าม 3,4 4. ชุมชนวัดสะแกงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ปริมาณรวม 15.59 ตันต่อเดือน เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณ 6.23 ตัน ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้าบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ปริมาณรวม 9.36 ตันต่อเดือน จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้าบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมูู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมเดือนตุลาคม 2562 ปริมาณรวม 7.43 ตันต่อเดือน จัดกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกก พระราม 2 2. หมู่บ้าบุษราคัม เทียนทะเล 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 1,2 4. หมูู่บ้านงามเจริญ 1,2,3,4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ได้ปริมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำประกาศเสนอผู้อำนวยการเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำประกาศเสนอผู้อำนวยการเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0781

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ้ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ้ร้อยละ : 10.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.48

100 / 100
2
5.06

100 / 100
3
9.01

100 / 100
4
10.47

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **