ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดเก็บภาษีค้างชำระ : 50230000-3391

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายรายได้ โทร. 5821

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ตลอดจนการดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี ซึ่งภาษีทั้งหมดเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล เพื่อที่จะไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์สุขของผู้เสียภาษีในกรุงเทพมหานคร และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฝ่ายรายได้ เห็นความสำคัญในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงได้จัดทำโครงการ การจัดเก็บภาษีค้างชำระ ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระได้ครบถ้วน

50230500/50230500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บรายได้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ได้ตามประมาณการที่สำนักการคลังกำหนดไว้ 2. สามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน และรวดเร็วมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 จึงยังไม่มีการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 จึงยังไม่มีการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/07/2563 : รอแจ้งสรุปยอดลูกหนี้ภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/06/2563 : รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-31)

65.00

2020-5-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-25)

43.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-25)

42.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-27)

41.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับยื่นคำร้องในกรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-26)

35.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแจ้งให้ผู้รับประเมินทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2562 อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติโครงการและได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0787

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **