ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50230000-3393

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้นานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้าโดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่น ๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล้ ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) สำหรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมุ่งสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก และคล่องตัว ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ต้องเป็นมหานครสวยงามที่ใครๆ ก็สามารถชื่นชมภูมิสถาปัตย์ต่างๆ รายรอบกรุงเทพฯได้ โดยปราศจากสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์รกรุงรัง ที่เคยบดบังทัศนียภาพ เพื่อให้เกิดเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต สำนักงานเขตบางขุนเทียน เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสวนหย่อมในบริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ว่างเปล่า รกร้าง เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving For Bangkok)

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานคร - เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปลูกไม้ยืนต้นในเขตบางขุนเทียน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว - เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ - สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ - เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพักผ่อนรองรับชุมชน และพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน - เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-28)

100.00

28/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-24)

80.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามงบประมาณบริเวณ 1.ปรับปรุงบริเวณฟุตบาทและทางเท้าถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล 2.ปรับปรุงบริเวณถนนบางกระดี่ 3.ปรับปรุงบริเวณสวนน้ำบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามงบประมาณบริเวณ 1.ปรับปรุงบริเวณฟุตบาทและทางเท้าถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล 2.ปรับปรุงบริเวณถนนบางกระดี่ 3.ปรับปรุงบริเวณสวนน้ำบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามงบประมาณบริเวณ 1.ปรับปรุงบริเวณฟุตบาทและทางเท้าถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล 2.ปรับปรุงบริเวณถนนบางกระดี่ 3.ปรับปรุงบริเวณสวนน้ำบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7 4.ปรับปรุงบริเวณถนนบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดสถานที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทำแผนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3393

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3393

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0784

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 704.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.36

100 / 100
3
23.25

100 / 100
4
704.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **