ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50230000-3395

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนลินทิพย์ จันยะรมณ์ โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ประชาชนมีปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย สภาพปัญหามีความสลับซับซ้อนมาก การจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต้องส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง การจัดการทรัพยากร ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ การสนับสนุนการดำเนินของคณะกรรมการชุมชนได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยใช้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สามารถจ่ายงบประมาณในการพัฒนาชุมชน

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสนับสนุนกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง 3.เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 53 ชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เบิกเงินสนับสนุนเดือนสิงหาคมและกันยายน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือน กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกเงินสนับสนุนชุมชน เดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารจากชุมชนในการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนชุมชน
:50%
เริ่มต้น :2019-12-05 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-05 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
:40%
เริ่มต้น :2019-12-05 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-05 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **