ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50230000-3399

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายไชยยา แก้วก่า โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การอ่านสือเป็นการพัฒนาตนเองและการใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่จำเป็นตรงกับความสนใจ ในปัจจุบันความสนใจในการอ่านหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจ ที่สำคัญประชาชนใช้เวลาว่างกับสื่อๆ มากกว่า รวมทั้งขาดแรงจูงใจการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและจูงใจให้เกิดความสนใจในการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไดัตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นความสำคัญของการอ่านการนำความรู้จากการอ่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคมต่อไป

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นความสำคัญของการอ่าน 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมในโครงการ ณ บ้านหนังสือหรือสถานที่ที่เหมาะสม จำนวน 2,800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-25)

45.00

25/06/2563 : ติดต่อประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ (ชลอโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 )

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โครงการหยุดชลอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : ติดต่อประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดกิจกรรม ชะลอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/04/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน ติดต่อประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน ติดต่อประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน ติดต่อประสานงานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (นายไชยยา แก้วก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เป็นผู้ประสานงาน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ (นายไชยยา แก้วก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เป็นผู้ประสานงาน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทำแผนโครงการให้สอดคล้องกับความสนใจของสมาชิกบ้านหนังสือ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรชาสัมพันธ์กิจกรรมให้สมาชิกได้รับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3399

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3399

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **