ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50230000-3400

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไชยยา แก้วก่า 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการกีฬา โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี่ของกรุงเทพมหาครฯ ด้วยกีฬามุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครปลอดโรคด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ จึงกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตจัดพื้นที่ว่างเปล่า จัดตั้งเป็นลานกีฬาเพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตบางขุนเทียนในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อช่วยแนะนำและปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนสามารถดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาตลอดจนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมในสิ่งเสพติดเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคม 3. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อติดต่อประสานงาน ฝึกสอน ให้คำปรึกษา แนะนำการเล่นกีฬาแต่ละประเภทให้ถูกหลักและวิธีการเล่นตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานประจำสำนักงานบางขุนเทียนและลานกีในพื้นที่เขตจำนวน 12 คน 2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "บางขุนเทียนคัพ" 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬให้ลานกีฬา จำนวน 39 ลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รายงานผลการดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : จัดการแข่งขันบางขุนเทียนคัพ เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : จัดการแข่งขันบางขุนเทียนคัพ เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : จัดการแข่งขันบางขุนเทียนคัพ เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : จัดการแข่งขันบางขุนเทียนคัพ เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : จัดการแข่งขันบางขุนเทียนคัพ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 คน 2.อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืม จัดการแข่งขันกีฬาบางขุนเทียนคัพ 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10 คน 2.อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืม จัดการแข่งขันกีฬาบางขุนเทียนคัพ 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 10 คน 2.ขอเงินงวด การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 10 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 จำนวน 10 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างอาสาสมัครลานกีฬาและเบิกจ่ายค่าาตอบแทน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของสโมสรกีฬาบางขุนเทียน
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **