ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50230000-3402

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไชยยา แก้วก่า 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพคนเมือง และพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่ให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สำนักนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้จัดส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชน ลานกีฬาและสถานที่ที่มีความพร้อมจำนวน 13 แห่ง

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้มีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและถูกต้องและสามารถนำไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ลานกีฬา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางขุนเทียน รวมจำนวน 13 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : หยุดการเต้นแอโรบิค เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : หยุดการเต้นแอโรบิค เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินโครงการ ชะลอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/04/2563 : หยุดการเต้นแอโรบิค เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรม ชะลอ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน 2.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอร์บิกประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต 18 ลาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ขออนุมัติโครงการและจัดกิจกรรมเต้นแอร์บิก ลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมและกำหนดแนวทางกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิคและโยคะ พร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **