ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50230000-3403

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปฏิการ สายอรุณ โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของลักษณะการประกอบอาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาชีพเกษตรกร โดยที่ผ่านมามีการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดความรู้เทคโนโลยีแผนใหม่ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการ เช่น ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตร ปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาปัจจัยผลิตการเกษตรมีราคาสูงขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่่ของเกษตรกรให้สูงขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมอาชีพเกษตร สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ ดังกล่าว

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรท้องถิ่นและเกษตรในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. เพื่อพัฒนาการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ 3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาบริหารและการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม จำนวน 12 ครั้ง 2. จัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 3. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน ให้ศูนย์บริการและถ่วยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การประชุมศูนย์เกษตร ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : ประชุมศูนย์เกษตร แขวงแสมดำ และ ท่าข้าม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : แจกพันธ์ปลา ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : แจกพันธ์ปลา ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : แจกพันธ์ปลา ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : แจกพันธ์ปลา ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้งดการประชุมศูนย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมือวันที่ 17 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประชุมศุนย์ฯ เดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนมกราคม 2562 เมือวันที่ 22-23 ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เมือวันที่ 17 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมือวันที่ 21 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเกษตรประจำเดือนตุลาคม แขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯจำนวน 12 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุการเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เก็บรวบรวมข้อมูล ทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **