ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50230000-3408

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐการณ์ ศรีมาเสริม โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีที่มาจากแนวนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการพัฒนาด้านเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมแก่เยาวชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพที่ดี จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด สะท้อน ปัญหาของเยาวชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนอย่างจริงจัง

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักองค์กรสภาเยาวชนเขตบางขุนเทียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาเยาวชนเขต 2.2 เพื่อส่งเสริมองค์กรสภาเยาวชนเขตบางขุนเทียนให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคม 2.3 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความหวงแหน และมีสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมพิเศษ ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมท้องถิ่นของเขตบางขุนเทียน และศึกษาธรรมชาติ ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน และชุนชนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 60 คนเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 รวม 70 คน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 8 มิถุนายน 2562 2. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (240 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกันยายน 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิเศษ คืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-26)

65.00

26/08/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิเศษ คืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/06/2563 : ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน.

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดกิจกรรม มีความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน.

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/04/2563 : ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กับสภาเยาวชน เขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชนเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-01-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-06 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **