ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพมหานคร ชีวิตมั่นคง : 50230000-3409

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสิทธิพล ธรรมสาร โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน การเก็บออมเงิน และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในการช่วยเหลือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการเก็บออมเงินคือ การน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงขีวิต เช่น การจดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองหรือครอบครัว การดำรงชีวิตอยู่อย่างประหยัดและยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่และน้อมพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้การดำรงชีวิตของประชาชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาชน มีความรู้เรื่องการวางแผน - การใช้จ่ายเงินการเก็บออมเงิน อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศษรษฐกิจของตนเองและครอบครัว 3. เพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อไป 4. เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีวินัยการออม 5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้เรื่องบริหารจัดการเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้

เป้าหมายของโครงการ

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แจกเอกสารเกี่ยวการออมเงิน ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาการเงิน เป็นต้น 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออมเงินในสถาบันศึกษา จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการออมเงินในรูปแบบต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนสิงหาคม และจัดกิจกรรมรณรงค์การออมเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนกรกฎาคม และจัดกิจกรรมรณรงค์การออมเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/04/2563 : เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประจำเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจ้างเหมารายบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รณรงค์เคลื่อนที่ในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินฯ กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 8 ครั้ง
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รณรงค์ประชสสัมพันธ์การบริหารเงินออมในชุมชนของพื้นที่เขตบางขุนเทียน 10 ครั้ง
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **