ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนนอากาศสะอาดของเขตบางขุนเทียน : 50230000-3427

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวันเพ็ญ กองอรรถ โทร. 5818-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2561 กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานตาม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม เช่น การตรวจวัดและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดำ การควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัวเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีมีมติให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในระยะเร่งด่วน ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามแผนระยะเร่งด่วน (ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการและขั้นฟื้นฟู) ระยะปานกลางและระยะยาว โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด จึงได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด ดังนั้น สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการถนนอากาศสะอาดของเขตบางขุนเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรม ถนนอากาศสะอาดของเขตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกถนนพระรามที่ 2 จากโรงเหล้าแสงจันทร์ ถึงภัตตาคารเล่งหงส์ (สุดพื้นที่เขตบางขุนเทียน) ระยะทาง 3.1 กิโลเมตร เป็นถนนอากาศสะอาดของเขตเพื่อขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

50230400/50230400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ๒ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ๓ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

เป้าหมายของโครงการ

๑ ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร (๖ มาตรการ ๑๒ กิจกรรม) อย่างน้อย ๖ กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ริมถนนอากาศสะอาดของเขตบางขุนเทียน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๓ มีสมาชิกเครือข่ายถนนอากาศสะอาดของเขตบางขุนเทียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน อย่างน้อย ๑ เครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/07/2563 : รวบรวมสรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/06/2563 : ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดเขตบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดเขตบางขุนเทียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดเขตบางขุนเทียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยให้เน้นการดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้น ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 หรือช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ริมถนนอากาศสะอาดของเขตบางขุนเทียน (อย่างน้อย ๑ ครั้ง)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป) ในระบบ Google Drive เริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดส่งข้อมูลเพื่อประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขต ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **