ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50230000-3515

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2564)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ฝ่ายรายได้ โทร. 5822

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานต้องมีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานผล ประเมินผล

50230500/50230500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบันทึกโครงการ/กิจกรรมมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

บันทึกและรายงานผลโครงการอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้ 1,864,507.33 บาท และรอประมาณการการจัดเก็บจากกองรายได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อจัดทำโครงการสำรอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมแจ้งให้ผู้รับประเมินทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 4
:รับยื่นคำร้องในกรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01
สิ้นสุด :2021-01-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งประเมินภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01
ขั้นตอน 6
:รับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ
:25%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **